معرفی

مشخصات فردی

داریوش بهزادپور

نام - نام خانوادگی : داریوش   بهزادپور

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : دامپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ویروس شناسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آکادمی دولتی مسکو-روسیه

سوابق اجرایی

- مدیر گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت . -عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دامپزشکی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی-مدیریت گروه دامپزشکی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 01-12-1381

داریوش بهزادپور
داریوش بهزادپور

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^